Dienstverleningsvoorwaarden

 

Op de werkzaamheden van Advocatenkantoor Marianne Steenbergen zijn de volgende dienstverleningsvoorwaarden van toepassing:


1. Kantoor

Advocatenkantoor Marianne Steenbergen is een eenmanszaak, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 54888509.

2. Toepasselijkheid dienstverleningsvoorwaarden

2.1. De dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verstrekte opdracht, die door of namens M.H. Steenbergen als advocaat h.o.d.n. Advocatenkantoor Marianne Steenbergen (hierna ook te noemen ‘het kantoor’, ‘de advocaat’) of de daarbij werkzame personen wordt aanvaard.

2.2. Voor het geval er bij de uitvoering van een opdracht (een) derde(n) word(t)(en) ingeschakeld die (algemene) voorwaarden hanteren, worden de door die derde(n) gebezigde voorwaarden geacht deel uit te maken van de overeenkomst van opdracht welke tussen het kantoor en de opdrachtgever is gesloten.

3. Opdracht

3.1. Het kantoor staat in voor een behoorlijke rechtsbijstandverlening. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

3.2. Tijdens het eerste gesprek wordt de opdracht zoveel mogelijk in kaart gebracht en vastgelegd in het dossier. De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de opdracht.

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.4. Het is mogelijk dat het kantoor een derde inschakelt voor de uitvoering van de opdracht. De advocaat licht de opdrachtgever hierover zoveel mogelijk tijdig in.

3.5. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Marianne Steenbergen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

4. Informatie en geheimhoudingsplicht

4.1. De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken welke van belang is voor de behandeling van de zaak.

4.2. De advocaat neemt een geheimhoudingsplicht in acht, behoudens een meldplicht welke voortvloeit uit de Wwft. De opdrachtgever ontvangt kopieën van belangrijke brieven en stukken.

5. Communicatie en wijziging contactgegevens

5.1. De persoons- en contactgegevens van de opdrachtgever worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever wordt geacht ter zake van de rechtsverhouding met het kantoor woonplaats te hebben gekozen op het adres dat ten tijde van de opdrachtverlening door de opdrachtgever is opgegeven, dan wel op het adres dat het laatst als woon- en/of verblijfadres is opgegeven.

5.2. De opdrachtgever dient te allen tijde onverwijld wijzigingen in de persoons- en contactgegevens die voor de advocaat van belang kunnen zijn tijdig door te geven, zodat voor adequate verwerking zorggedragen kan worden. Indien de opdrachtgever nalaat deze gegevens onverwijld aan de advocaat ter beschikking te stellen, komen eventuele nadelige gevolgen voor risico van de opdrachtgever.

6. Honorarium en kosten

6.1. Tijdens het eerste gesprek bespreken de advocaat en de opdrachtgever het door de advocaat in rekening te brengen honorarium, bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief, vermeerderd met 21% BTW en 5% kantoorkosten. Het kantoor behoudt zich het recht voor om uurtarieven te wijzigen.

6.2. Tevens is het mogelijk dat advocaat en opdrachtgever een vast bedrag voor de opdracht afspreken.

6.3. Het kantoor behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen, welke worden verrekend met de einddeclaratie.

6.4. Overige kosten, zoals uittreksels, deurwaarderskosten, leges, griffierechten, reiskosten en andere kosten worden door het kantoor als verschotten aan de opdrachtgever doorberekend.

6.5. De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de hoogte van het afgesproken honorarium dan wel afgesproken vaste bedrag en zoveel mogelijk een indicatie van de verschuldigde overige kosten.

7. Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand

7.1. Ingeval de opdrachtgever over onvoldoende inkomsten en vermogen beschikt, kan bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag worden ingediend om gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Na inwilliging van de aanvraag wordt het honorarium van de advocaat gedeeltelijk door de overheid vergoed. De mogelijkheid om daarvan gebruik te maken hangt mede af van de aard van de problematiek. In geval van een aanvraag dient de opdrachtgever de voor de aanvraag noodzakelijke informatie te verschaffen.

7.2. Bij de verstrekking van een toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand de hoogte van een te betalen 'eigen bijdrage' vastgesteld. Deze wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.3. De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand en zoveel mogelijk een indicatie van de verschuldigde overige kosten.

8. Betaling

8.1. De betalingstermijn van een declaratie bedraagt veertien dagen.

8.2. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen is de declaratie zonder voorafgaande ingebrekestelling in rechte opeisbaar zonder dat een beroep op opschorting of verrekening aan de opdrachtgever wordt toegestaan. In geval van te late betaling is de opdrachtgever met ingang van de dag waarop de betalingstermijn verstrijkt van rechtswege wettelijke rente verschuldigd. Tevens zijn de werkelijk gemaakte incassokosten verschuldigd.

8.3. Indien een rekening na vier weken nog niet is voldaan, kunnen alle werkzaamheden worden gestaakt nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld.

8.4. Indien een aflossingsregeling niet stipt wordt nageleefd kunnen de hiervoor vermelde termijnen zonder afwijking worden toegepast.

8.5. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

9. Opschorting werkzaamheden en beëindiging opdracht

9.1. Indien feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven is het kantoor gerechtigd op ieder moment de werkzaamheden op te schorten, dan wel de opdracht te beëindigen.

9.2. Ook de opdrachtgever is op ieder moment gerechtigd de opdracht te beëindigen. Bij beëindiging is de opdrachtgever verplicht de openstaande nota en de nog niet in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten te voldoen.

10. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de declaratie(s)

10.1. Bij een opdracht van meerdere personen zijn alle opdrachtgevers op grond van artikel 7:407 lid 1 BW hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties, ongeacht de tenaamstelling van de declaraties.

11. Vervaldatum vorderingen

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever tegen het kantoor en/of ingeschakelde derden kan inroepen, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12. Beperking van aansprakelijkheid

12.1. Het kantoor bedingt tegenover de opdrachtgever en overige belanghebbenden een beperking van de aansprakelijkheid voor eventueel veroorzaakte schade tot het bedrag dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar AON in het voorkomende geval uitkeert, te vermeerderen met het te dragen eigen risico. Aansprakelijkheid voor het overige wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Advocatenkantoor Marianne Steenbergen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

12.2. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door het kantoor een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van het kantoor wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is het kantoor niet aansprakelijk voor fouten die door de (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

12.3. Indien deze derden hun aansprakelijkheid bij de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever beperken, verleent de opdrachtgever aan het kantoor toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden. 

13. Derdengelden

13.1. Derdengelden worden in depot gehouden op een derdengelden rekening, onder beheer van Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Steenbergen, gevestigd te Roosendaal.

13.2. Het kantoor behoudt zich het recht voor om in overleg vorderingen op de opdrachtgever bij voorrang uit het depot te laten voldoen.

14. Archivering

14.1. Het dossier van opdrachtgever wordt gedurende tenminste 7 jaar bewaard, waarna het Advocatenkantoor Marianne Steenbergen vrij staat het dossier te vernietigen.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alleen de Nederlandse rechter in het arrondissement waar het kantoor is gevestigd is bevoegd om van enig geschil tussen het kantoor en de opdrachtgever kennis te nemen.